ราชพฤกษ์เนอสเซอรี่ พัฒนาการโดยใช้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ

ให้ความสำคัญต่อเด็กทั้ง 4 ด้าน  ทั้ง

1.    ด้านร่างกาย

2.    อารมณ์  

3.    สังคม  

4.    สติปัญญา และภาษา

-    จัดหลักสูตรโดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อการสอน เพื่อให้เด็กเรียนรู้อย่างสนุกสนานและสร้างสรรค์

-    กิจกรรมที่ทำให้เด็กกล้าแสดงออกและมีอารมณ์แจ่มใส เช่น กิจกรรมเข้าจังหวะ ร้องเพลง 

-    จัดกิจกรรม เกม เพื่อฝึกทักษะทางสมอง จะทำให้เด็กเรียนรู้ วิเคราะห์ และหาเหตุผลเป็นหลัก